Zig Zag Bud Vase by Jennifer Nerad

Zig Zag Bud Vase by Jennifer Nerad
Zig Zag Bud Vase by Jennifer Nerad
Zig Zag Bud Vase by Jennifer Nerad
Zig Zag Bud Vase by Jennifer Nerad

Soda-fired porcelain.

Regular price $40.00

Related Products